เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้ยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีหู จิ่น เทาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้ยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีหู จิ่น เทาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประธานาธิบดีหู จิ่น เทา แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ฯ ได้มีโอกาสหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีหู จิ่นเทา และได้อัญเชิญความปรารถนาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายังประธานาธิบดีหู จิ่นเทา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งล้วนแต่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดมาในระยะเวลา 35 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ

SHARE