เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์วารสาร Mayor Forum ขององค์กร World Cities Scientific Development Alliance

เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์วารสาร Mayor Forum ขององค์กร World Cities Scientific Development Alliance

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวจาก World Cities Scientific Development Alliance ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตเพื่อสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เกี่ยวกับมุมมองของเอกอัครราชทูตที่มีต่อการพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพื่อเผยแพร่ในวารสาร Mayor Forum ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรดังกล่าว

Mayor Forum มีพันธกิจในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาเมืองของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาเมืองของจีนให้ทันสมัย วารสารฉบับนี้ให้ความสนใจทั้งการพัฒนาเมืองในประเทศจีนและการพัฒนาเมืองในต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ระหว่างกัน การสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ ความร่วมมือทวิภาคี และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีสาเหตุมาจากโลกาภิวัตน์

ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ได้ตอบคำถามด้วยท่าทีที่เป็นกันเอง โดยกล่าวแนะนำเอกลักษณ์ของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งในมิติของการพัฒนาและมิติด้านประวัติศาสตร์ และยังแนะนำสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทย โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและปีนี้จะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหาทางการเมืองภายในในช่วงที่ผ่านมา แต่ขณะนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้านก็ได้กลับมาสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว สำหรับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี หรือการก่อสร้างรางรถไฟเชื่อมระหว่างไทย-จีน ต่างก็มีทิศทางการพัฒนาที่แจ่มใส

หลังจากการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ได้ลงนามในสมุดที่ระลึกของคอลัมน์ “Ambassador Eyes on Cities” เป็นที่ระลึกแก่ผู้แทนจากวารสาร Mayor Forum ด้วย

SHARE