เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคํ่าให้แก่คณะรองอัยการสูงสุด

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคํ่าให้แก่คณะรองอัยการสูงสุด

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคํ่าแก่นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุดและคณะรวม 40 คน ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าฝึกอบรมหลักสูตร “อัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 48 พ.ศ. 2556 และเดินทางมาศึกษาดูงานที่กรุงปักกิ่ง และได้มีโอกาสเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

      ระหว่างการรับประทานอาหารคํ่า เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเน้นยํ้าภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมมิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ผูกพันกับการเมือง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปด้านการเมืองและเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายต่างๆ ภายใต้รัฐบาลรุ่นที่ 5 ของจีน ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และการแก้ไขปัญหามลพิษเป็นต้น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ มองว่า เป็นประเด็นที่สําคัญที่จะสร้างความชอบธรรมให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ของโลกอินเทอร์เน็ตในจีน ซึ่งมีผู้ใช้ประมาณ 600 กว่าล้านคน และจะเป็นมิติสําคัญในการกําหนดอนาคตทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนต่อไป

SHARE