เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงพาณิชย์

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงพาณิชย์

               

              เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00-21.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ให้แก่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ซึ่งเยือนจีนในฐานะคณะล่วงหน้าเพื่อเตรียมการการเยือนจีนของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2557

               เอกอัคราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเน้นเรื่องความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือ soft-power ที่ไทยควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า จีนให้ความสำคัญกับไทย และต้องการให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและความสำคัญของความร่วมมือต่างๆ ระหว่างไทย-จีน โดยในปี 2558 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-จีน จะเป็นโอกาสดีในการบรรลุเป้าหมายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม อาทิ ด้านความร่วมมือรถไฟไทย-จีน อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการดังกล่าวต้องเน้นความเป็นไปได้ ความปลอดภัย และความโปร่งใส เป็นสำคัญ ทั้งนี้ จีนได้ประกาศนโยบายส่งเสริมเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ทั้งทางบกและทางทะเล โดยนอกจากจะขยาย

                เส้นทางคมนาคมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องภายในประเทศแล้ว จีนประสงค์ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค รวมทั้งด้านรถไฟเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการเชื่อมโยง การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนในทุกมิติของภูมิภาค

                 นอกจากนี้ คณะยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมเขตเศรษฐกิจ APEC ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในเชิงนโยบาย ในบริบทของความสัมพันธ์ไทย-จีน การยกเว้นการตรวจลงตราไทย-จีน ตลอดจนบทบาทไทยในอาเซียน และนโยบายต่างประเทศของจีนด้วย

SHARE