เอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมงาน New Year’s Gala for ASEAN Students จัดโดย ASEAN-China Centre

เอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมงาน New Year’s Gala for ASEAN Students จัดโดย ASEAN-China Centre

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 55 ออท. วิบูลย์ คูสกุล ได้รับเชิญจากนายหม่า หมิงเฉียง เลขาธิการ ASEAN-China Centre (ACC) ให้เข้าร่วมงาน New Year’s Gala for ASEAN Students โดยในงานได้มีผู้แทนจาก ACC สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในจีน และนักเรียนประเทศอาเซียนในจีนเข้าร่วม รวมกว่า 100 คน
ในงานนี้ ออท. ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวเปิดงานในฐานะตัวแทนทูตประเทศอาเซียนทั้งหมด เนื่องจากไทยมีจำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาในจีนสูงที่สุด โดยในสุนทรพจน์ ออท. ได้กล่าวขอบคุณ ACC ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและจีนโดยการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ อันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียนอาเซียนและจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของไทยนั้น สาเหตุที่มีจำนวนนักเรียนในจีนมากที่สุดไม่ได้เป็นเพราะประเทศอื่นให้ความสำคัญแก่จีนยิ่งหย่อนไปกว่าไทย หากแต่เป็นเพราะไทยให้ความสำคัญกับจีนอย่างยิ่ง ปัจจุบัน จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจ ถนนทุกสายจากอาเซียนมุ่งสู่จีน นักเรียนในประเทศอาเซียนต่างเดินทางมาเรียนที่จีนเพิ่มขึ้น กิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ของ ACC ย่อมทำให้ประเทศอาเซียนมีความเข้าใจประเทศจีนมากขึ้น ซึ่ง ออท. เห็นว่า การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันเช่นนี้ต้องทำในลักษณะ 2 ฝ่ายหรือแบบ two-way กล่าวคือ จีนก็ควรถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจในประเทศอาเซียนซึ่งมีลักษณะหลากหลายให้มากขึ้นด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ