เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งพบปะ Working Lunch นักธุรกิจไทยในจีน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งพบปะ Working Lunch นักธุรกิจไทยในจีน

      ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและพบปะพูดคุยกับตัวแทนจากภาคนักธุรกิจไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจไทยในจีน

      ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกริ่นนำถึงบทบาทของจีนในเวทีโลกที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้นทุกวัน รวมทั้งได้เน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้จากในปี 2555 ที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศบ่อยครั้ง โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างไทย-จีนจะอาศัยเพียงคำพูดที่สวยหรูอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่ยังต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความผูกพันทางเศรษฐกิจและการขยายบทบาท Soft Power ของไทย อาทิ วัฒนธรรมและอาหาร เป็นต้น

      ต่อจากนั้น ตัวแทนจากบริษัท CP หอการค้าไทย บริษัทสหยูเนี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานการเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้ให้ความเห็นด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การคัดเลือกอุตสาหกรรมของจีนเพื่อส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนในไทย การที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญมากขึ้นต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม การมีบทบาทมากขึ้นของค่าเงินหยวน ความแตกต่างของกฎระเบียบของท้องถิ่นและกฎหมายส่วนกลางจีน ความเคลื่อนไหวการค้าสินค้าการเกษตรระหว่างไทย-จีน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการ SMEs ตลอดจนปริมาณและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในไทยในปี 2555

      ท้ายที่สุด นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ได้กล่าวปิดการประชุม โดยแสดงความขอบคุณตัวแทนนักธุรกิจที่มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหวังว่าจะมีการพบปะในลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไป

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง