เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นผู้แทนรัฐบาลลงนาม Articles of Agreement of Asian Infrastructure Investment Bank

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นผู้แทนรัฐบาลลงนาม Articles of Agreement of Asian Infrastructure Investment Bank

                    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ลงนาม Articles of Agreement of Asian Infrastructure Investment Bank (AoA of AIIB)      ที่กระทรวงการต่างประเทศจีน โดยมีนาย Xu Hong อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศจีน ให้การต้อนรับ และเป็นสักขีพยาน และมีนาย Wang Zhan ผู้แทน กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน นาย Zhang Wei ผู้แทน AIIB และนาง Tian Hua ผู้แทนกระทรวง การคลังจีน ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

       ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ ซึ่งย้ำความสำคัญของไทยทั้งในมิติความร่วมมือทวิภาคี และต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ และยินดีที่เป็นผู้แทนรัฐบาลลงนาม AoA of AIIB ที่ไทยสนับสนุนแต่ต้น แต่เนื่องจากกระบวนการภายใน ทำให้เลื่อนการลงนามมาจนวันนี้ แต่นับแต่นี้ไป ถือได้ว่า ไทยได้เป็นสมาชิกก่อตั้ง AIIB อย่างสมบูรณ์แล้ว และมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนการดำเนินงานของ AIIB ซึ่งรัฐบาลไทย และเอกอัครราชทูตฯ ต่างเชื่อมั่นว่า เป็นทางเลือกในการพัฒนาที่แท้จริงสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนเป็นเครื่องมือและแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่ทำให้นโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ของจีนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวก็สอดคล้องกับนโยบายเชื่อมโยงภูมิภาค (connectivity) ของไทย และอาเซียน โดยไทย  ในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคพร้อมมีบทบาทที่สร้างสรรค์และร่วมมือกับจีน ทั้งนี้  ก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำจีนได้มีโอกาส working lunch กับนาย Jin Liqun เลขาธิการ Multilateral Interim Secretariat AIIB ซึ่งต่างชื่นชมในวิสัยทัศน์และความสามารถของเลขาธิการฯ และเชื่อมั่นในศักยภาพของ AIIBSHARE