เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบปะนักเรียน นักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบปะนักเรียน นักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมพบนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่งเชิญชวนนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในกรุงปักกิ่งและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 16 สถาบันการศึกษา

ภายในงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้นักเรียนและผู้ร่วมงาน ร่วมตั้ง “ปณิธานความดี” เนื่องในปีมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นพลังในการปฏิรูปประเทศ ผ่านการกำหนดสิ่งดีๆ ที่จะปฏิบัติด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมส่วนรวม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำ “การ์ดปณิธานความดี” และแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมกันตั้งปณิธานและถ่ายภาพร่วมกัน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน โดยกล่าวว่าในปีนี้ ไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 40 ปี ซึ่งไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและรอบด้านในทุกๆ มิติ ทั้งมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการศึกษา ปี 2557 มีมูลค่าการค้าไทย-จีน ถึง 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 600 คณะ นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวไทยกว่า 4 ล้านคนในปี 2557 และกว่า 3 ล้านคนในปี 2558 ครึ่งปีแรก อีกทั้งนักศึกษาจีนเรียนภาษาไทยในมณฑลกว่างซีและมณฑลอื่น ๆ กว่า 5,000 คน นักศึกษาจีนในประเทศไทยกว่า 2,600 คน รวมถึงนักศึกษาไทยในประเทศจีนอีกกว่า 18,000 คน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีงามและใกล้ชิดระหว่างไทยและจีนที่มีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง

เอกอัครราชทูต ฯ ได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่อง (1) ควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจีน อาทิ เรื่องวีซ่า การพนันและยาเสพติด (2) การติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งข่าวสารในประเทศไทยและจีน และ (3) การเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และประสบการณ์ให้แก่ตนเอง และที่สำคัญ นักเรียน นักศึกษาไทยในจีนควรรักษาขนบธรรมเนียมความเป็นไทย ปฏิบัติตนให้ผู้อื่นนับถือในความเป็นไทย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อมีส่วนช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ทั้งนี้ ระหว่างรับประทานอาหารค่ำเอกอัครราชทูต ฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาไทยต่างได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และได้แสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ฯ ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ