เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมศูนย์อาเซียน – จีน ที่กรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมศูนย์อาเซียน – จีน ที่กรุงปักกิ่ง

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์อาเซียน – จีน ที่กรุงปักกิ่ง และพบหารือกับนายหม่า หมิงเฉียง เลขาธิการศูนย์อาเซียน- จีน

      ในโอกาสดังกล่าว นายวิบูลย์ฯ ยืนยันว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญการการดำเนินงานของศูนย์อาเซียน – จีน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์ฯ ในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน รวมทั้งไทย และส่งเสริม ให้ประชาชนจีนรู้จักประเทศอาเซียนและไทยมากขึ้น ใน 4 สาขาสำคัญ ได้แก่ การค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฐานะที่ไทยจะทำหน้าที่เป็นประเทศ ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป เป็นเวลา 3 ปี

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ