เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมพบนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่งเชิญชวนนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในกรุงปักกิ่งเข้าร่วม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน จากหลายสถาบันการศึกษาเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนไทยในจีน โดยเน้นการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีในหมู่ชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมถึงการใช้จุดแข็งของประเทศไทย อาทิ วัฒนธรรม มารยาท ความมีเสน่ห์เฉพาะตัวของคนไทย ให้เป็นประโยชน์ในการพบปะติดต่อกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน วิถีชีวิต วิถีความคิด รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาของจีน ความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคตเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่อง (1) ควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจีน (2) การตรวจสอบเอกสารประจำตัว อาทิ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน การตรวจลงตรา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ (3) การหลีกเลี่ยงและระมัดระวังตัวจากสิ่งไม่ดีต่างๆ อาทิ ยาเสพติด การฉ้อโกงทางอินเตอร์เนต / โทรศัพท์ จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้สมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่งได้แนะนำคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2016-2017 รวมถึงแนะนำแผนงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษานี้ในระหว่างรับประทานอาหารค่ำเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และกลุ่มนักเรียน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างเป็นกันเอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาไทยต่างได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึง และได้แสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ