เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ Poverty Eradication and Responsibility of Political Parties

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ Poverty Eradication and Responsibility of Political Parties

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เดินทางเยือนมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ Poverty Eradication and Responsibility of Political Parties ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2563 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายกลุ่มย่อย (panel discussion) เรื่องการขจัดความยากจนและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน (poverty eradication and sustainable human development) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการลดความยากจนและการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 ตลอดจนความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย เช่น นโยบาย Thailand 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้จัดให้คณะทูตเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประสบการณ์                    ของมณฑลฝูเจี้ยนในการลดความยากจนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการสัมนาดังกล่าว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ส่งวีดีโอแสดงความยินดี และมีผู้นำ ผู้แทนพรรคการเมือง คณะทูตานุทูต สื่อมวลชนและนักวิชาการจากทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวม 400 คนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งทางออนไลน์และ        ออฟไลน์

อนึ่ง การขจัดความยากจนเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและเป็นสาขาความร่วมมือที่ไทยกับจีนมุ่งผลักดันเป็นลำดับต้น โดยนายกรัฐมนตรีได้เคยหยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำจีนทั้งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงแล้วในหลายโอกาส

 

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ