สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม “Little Diplomat Day” ให้กับเยาวชนจีน-ไทย ในช่วงปิดภาคเรียน.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม “Little Diplomat Day” ให้กับเยาวชนจีน-ไทย ในช่วงปิดภาคเรียน.

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับเยาวชนจีนและไทย อายุระหว่าง 7-12 ปี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Little Diplomat Day” เพื่อเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และการศึกษาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งเป็นโอกาสที่เยาวชนจีนและเยาวชนไทยในกรุงปักกิ่งจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

 

โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ว่า “การเปิดสถานทูตฯ สำหรับการทัศนศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นการจำลองการเที่ยวประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทย ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถพิเศษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงบทบาทนักการทูตรุ่นเยาว์  เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก และหวังว่า เด็กๆและครอบครัว จะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยในอนาคตเมื่อการเดินทางกลับสู่สภาวะปกติ”   

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งเทศกาลสำคัญของไทย การเรียนคำทักทายภาษาไทย การชิมอาหารไทย การชมสถาปัตยกรรมทรงไทย ตลอดจนการชมนาฎศิลป์ไทย และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการละเล่นไทยด้วยสื่อการเรียนรู้จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง

           นอกจากนี้ เด็ก ๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรม ได้แก่ การบรรเลงพิณจีน การขับร้องเพลงจีน รวมทั้งได้ร่วมเล่นเกมส์ ถาม-ตอบ รับของที่ระลึกต่างๆของไทย  

ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการคัดเลือกจากสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน (Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries – CPAFFC) Young Education Innovation Club และ Diplomatic Protocol Service Center (DPSC) รวมทั้งบุตรหลานของชุมชนไทย
ในกรุงปักกิ่ง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ