เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือนักธุรกิจชั้นนำในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือนักธุรกิจชั้นนำในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเสวนาโต๊ะกลมส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Thailand-Inner Mongolia Roundtable Business Promotion Seminar) ณ โรงแรม Wanda Vista ณ นครฮูเหอเห้าเท่อ

โดยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ได้พบหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เพื่อแจ้งนโยบายล่าสุดของไทยด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะไทยกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยมีผู้แทนบริษัทเข้าร่วม 20 บริษัท เช่น บริษัท Mongolia Yili Industrial Group บริษัท CP GROUP  บริษัท Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) บริษัท Jinhe Biotechnology บริษัท Kincaid Industrial Group  บริษัท Inner Mongolia Yuanniu Breeding Technology และ บริษัท Jinyu Baoling Bio-Pharmaceutical เป็นต้น

นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว นายอรรถยุทธ์ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้แทนบริษัทฯ เรื่องศักยภาพการลงทุนในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในในฐานะจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในพื้นที่ตอนเหนือของจีนเพื่อขยายตลาดเศรษฐกิจการค้าของไทยไปสู่มองโกเลียและรัสเซีย รวมถึงโอกาสของการส่งเสริมความเชื่อมโยงเขตปกครองตนเองฯกับไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยเน้นการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตที่เขตปกครองตนเองฯ มีศักยภาพสูง อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับนโยบาย Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) ที่ไทยส่งเสริมด้วย

การจัดงานเสวานาโต๊ะกลมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายเครือข่ายและกระตุ้นความตื่นตัวของภาคเอกชนจีนให้มีความสนใจในการลงทุนในไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทยมีให้กับภาคเอกชนในเขตปกครองตนเองฯ ตลอดจนให้การสนับสนุนธุรกิจไทยที่ลงทุนในเขตปกครองตนเองฯ ซึ่งในห้วงการเสวนาดังกล่าว รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT) และ ผู้อำนวยกองการลงทุนและการค้าต่างประเทศเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน  เข้าร่วมด้วย

SHARE