การประกวดรางวัลวันดินโลก King Bhumbol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓

การประกวดรางวัลวันดินโลก King Bhumbol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลวันดินโลก King Bhumibol World Soil Day   Award ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรางวัลลที่มอบให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงาน   และกิจกรรมที่ประจักษ์ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ ในความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยกิจกรรมที่จะส่งเข้าชิงรางวัล จะต้องเป้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของวันดินโลกที่ FAO กำหนดในปี ๒๕๖๓  ที่ผ่านมาได้แก่  Keep soil alive ,protect soil biodiversity  และจะต้องจัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยสามารถส่งผลงานเข้าชิงรางวัล ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้ผู้ชนะจะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๑๕๐๐๐ USD รวมทั้งจะได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อรับรางวัลดังกล่าวด้วย  

ข้อมูลสำหรับการสมัครชิงรางวัลและแบบฟอร์มการสมัคร สามารถสืบคนได้จากเว็ปไซต์ของ FAO ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ