การประกวดรางวัลวันดินโลก King Bhumbol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓

การประกวดรางวัลวันดินโลก King Bhumbol World Soil Day Award ประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลวันดินโลก King Bhumibol World Soil Day   Award ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรางวัลลที่มอบให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงาน   และกิจกรรมที่ประจักษ์ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ ในความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยกิจกรรมที่จะส่งเข้าชิงรางวัล จะต้องเป้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของวันดินโลกที่ FAO กำหนดในปี ๒๕๖๓  ที่ผ่านมาได้แก่  Keep soil alive ,protect soil biodiversity  และจะต้องจัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยสามารถส่งผลงานเข้าชิงรางวัล ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้ผู้ชนะจะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๑๕๐๐๐ USD รวมทั้งจะได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อรับรางวัลดังกล่าวด้วย  

ข้อมูลสำหรับการสมัครชิงรางวัลและแบบฟอร์มการสมัคร สามารถสืบคนได้จากเว็ปไซต์ของ FAO ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕