The 100th Anniversary of the Founding of Communist Party of China.

The 100th Anniversary of the Founding of Communist Party of China.

Congratulatory Note from H.E. Mr. Chuan Leekpai, President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand, to H.E. Mr. Li Zhanshu, Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress, on the auspicious occasion of the 100th Anniversary of the Founding of Communist Party of China. 

泰王国国民议会主席兼众议院议长川•立派就中国共产党成立100周年向全国人大常委会委员长栗战书致电 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ