ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับคนไทย

ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับคนไทย

 

เอกสารสำหรับใช้ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย ได้แก่

(1) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางที่ http://dcaregistration.mfa.go.th/

 

(2) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง (Fit to Fly) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ก่อนการเดินทาง

 

ขอความร่วมมือคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโปรดดาวโหลด AOT Application สำหรับตอนการกรอกแบบสอบถามสุขภาพ โดยสามารถดาวโหลดได้จากเวปไซต์ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 010-8531-8768 ในเวลาราชการ

กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถติดต่อที่ Hotline ฝ่ายกงสุลที่หมายเลข 157-2731-2531

 

 

SHARE