จีนประกาศระงับการเดินทางเข้าจีนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ

จีนประกาศระงับการเดินทางเข้าจีนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ

กระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศระงับการเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติชั่วคราว

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ประกาศระงับการเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีที่มีวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนัก (residence permit) ที่ยังไม่หมดอายุ โดยจะมีผลตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 27) เป็นต้นไป โดยเป็นเรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการระงับการเดินทางเข้าประเทศจีนชั่วคราวข้างต้น รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน โดยใช้สิทธิต่อไปนี้ (1) APEC Business Travel Card (2) การออกวีซ่าตามจุดเข้าเมือง (Port Visas) (3) การยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้โดยสาร Transit (4) การยกเว้นวีซ่า ณ มณฑลไห่หนาน (5) การยกเว้นวีซ่า ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำหรับนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญ (6) การยกเว้นวีซ่า ณ มณฑลกวางตุ้งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า (7) การยกเว้นวีซ่า ณ มณฑล กว่างซีสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้งนี้ ผู้ถือวีซ่าประเภททูต ราชการ อัธยาศัยไมตรี หรือ C visa ได้รับการยกเว้นจากมาตรการข้างต้น

บุคคลต่างชาติที่ยังคงจำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศจีนด้วยเหตุผลความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือด้วยเหตุผลความจำเป็นทางด้านมนุษยธรรม สามารถขอวีซ่าได้ที่สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่จีน โดยวีซ่าที่ออกหลังจากการประกาศฉบับนี้จะได้รับการยกเว้นจากมาตรการข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

 

 

 

 

SHARE