รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำรายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับเดินทางสู่ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มกราคม 2564)

SHARE