【สถานที่กักตัว】รายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

【สถานที่กักตัว】รายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

• วิธีการจอง AQ สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และประสงค์เข้ากักตัวในโรงแรมตามประกาศ

ผู้ที่ต้องการเข้ากักตัวในโรงแรมตามประกาศ จะต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ประกอบการจองกับโรงแรม AQ) ดังนี้

2.1 สำเนาแบบรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ จง. 12)
2.2 สำเนาหลักฐานรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนหางานที่แสดงว่า แรงงานไทยนั้นได้แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ในกรณีแรงงานไทย ไม่มีเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้แรงงานไทยติดต่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จาก สำนักงานแรงงานไทย (สนร.) ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ในจีน

• การพักห้องคู่

แรงงานไทยจะเข้ากักตัวในห้องคู่ได้เฉพาะกรณีที่เดินทางมาจากประเทศเดียวกัน และทำงานในสถานที่เดียวกัน ซึ่งแรงงานไทยทั้งสองคน จะต้องลงนามยินยอมเข้าพักร่วมกับผู้อื่นในหนังสือที่กรมการจัดหางาน กำหนดเมื่อเดินทางถึงโรงแรม AQ 

SHARE