ชะลอการออก COE ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม สำหรับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)

ชะลอการออก COE ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม สำหรับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)

COE - suspended

ประกาศ ชะลอการออก COE ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม สำหรับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยมาตรการนี้รวมถึงผู้ร้องฯ ที่มีเอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter) จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และอยู่ในระหว่างการขอรับ COE ด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินที่ส่งผลต่อชีวิต สถานพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อขออนุมัติจาก สบส. เป็นรายกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 64

SHARE