สอท.
COVID-19

【สถานที่กักตัว】รายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ มีเงื่อนไขและวิธีการจอง ดังนี้

Thai E-VISA
COVID-19

【E-VISA】Thai e-Visa Service Temporarily Unavailable From 23-26 September 2021

Due to system upgrade for the launch of the new online platform, the e-Visa service will be temporarily unavailable from 23 September 2021 at 11.00 AM to 26 September 2021 at 11.00 PM (UTC).

Thai E-VISA
COVID-19

【E-VISA】Announcement on new e-visa service with stickerless visa

The Royal Thai Embassy wishes to inform that the new e-visa service with stickerless visa issued by the Embassy and all Consulates-General in the People’s Republic of China will be put into effect from 27 September 2021 onwards.

Passport
COVID-19

【Passport】5 ข้อน่ารู้สำหรับเตรียมตัวทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีนขณะนี้ ขอให้คนไทยในจีนที่ต้องการเดินทางมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่กับ สอท. กรุงปักกิ่ง โปรดวางแผนช่วงเวลาในการมาทำพาสปอร์ตและการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งล่วงหน้า โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนที่จะเข้ามารับบริการ

COVID-19

【เข้ากรุงปักกิ่ง】9 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง

1 ส.ค. 64 – สำนักงานข้อมูลรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่งรายงานสถานการณ์และแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง โดยมีมาตรการทั้งหมด 9 ข้อ เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกกรุงปักกิ่ง และการเฝ้าระวังและควบคุมการเดินทางของผู้คนจำนวนมากในช่วงปิดภาคฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้

false documents
COVID-19

【ประกาศ】แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม

ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจพบเอกสารปลอมประกอบการขอวีซ่าจำนวนมาก จึงขอแจ้งเตือนผู้ประสงค์ยื่นคำร้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัด หากสถานทูตฯ ตรวจพบ ท่านอาจถูกปฏิเสธการขอวีซ่าได้

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
COVID-19

【เที่ยวบิน】รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial Flights) เดินทางเข้าประเทศไทย – อัปเดต ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) สำหรับการเดินทางสู่ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) – ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

Doctor A to Z
COVID-19

【Application】การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z

แอปพลิเคชัน Doctor A to Z ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขยายระยะเวลาการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนไทยในจีน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

thailand - no fit to fly
COVID-19

【เดินทางเข้าไทย】ยกเลิกการใช้ Fit To Fly สำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป บุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางเข้าไทย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร Fit To Fly Health Certificate แล้ว (อัปเดต ณ วันที่ 2 เม.ย. 64)

vaccination - Beijing
COVID-19

【คนไทยในจีน】จีนพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวต่างชาติ – ปักกิ่งเปิดให้ชาวต่างชาติในจีนเข้ารับการฉีดวัคซีน

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงปักกิ่งแจ้งเงื่อนไข และรายละเอียดการรับวัคซีนของชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงปักกิ่งแล้ว สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถสแกนโค้ดเพื่อลงทะเบียนขอรับข้อมูลข่าวสารการรับวัคซีนเพิ่มเติมจากสถานทูตได้

Golf Quarantine
COVID-19

【สถานที่กักตัว】รายชื่อสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine – GQ)

นอกจาก สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และสถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ) แล้ว ผู้เดินทางเข้าไทยยังสามารถเลือกกักตัวใน สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine – GQ) ที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐได้

สอท. ปักกิ่ง
COVID-19

แจ้งเตือนกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งเตือนกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต โดยปลอมแปลงใช้หมายเลขของสถานทูตฯ โทรศัพท์ไปหลอกลวงบุคคลชาวจีนในประเทศไทย