COVID-19

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการรับรองเอกสารวุฒิการศึกษาทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(รายละเอียด)

บริการรับร …

COVID-19

ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

หากต้องการ …

COVID-19

ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ COVID-19 ในจีน ฉบับที่7

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่5)

  

COVID-19

การต่ออายุเวลาการพำนักในจีนสำหรับชาวไทย

COVID-19

Extension of Temporary Ban on All International Flights to Thailand until 31 May 2020

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่4)

  &nb …

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่3)

 

COVID-19

Temporary Ban on All International Flights to Thailand (No. 2)

IMPORTANT …

COVID-19

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนั …

COVID-19

ประกาศ-การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 6

COVID-19

Visa and travel related measures implemented by the Royal Thai Government to contain the spread of COVID-19

Temporary …