มาตรการกักตัวสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

มาตรการกักตัวสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

Thailand

1.1 ผู้เดินทางอาจได้รับการพิจารณาให้ เข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน หากผู้เดินทาง

(1) ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่)
(2) ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ตามชนิด ครบจำนวนโดส (Dose) ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
(3) ได้รับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย อย่างน้อย 14 วัน
(4) กรณีเป็นต่างบริษัทผู้ผลิต จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มจากต่างบริษัทผู้ผลิต และมีระยะห่างอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด

1.2 ผู้เดินทางอาจได้รับการพิจารณาให้ เข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน หากผู้เดินทาง

– ไม่ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบจำนวนโดส (Dose) ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 จะต้องระบุเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น และการพิจารณาว่าผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาเท่าใด เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (กระทรวงสาธารณสุข) ณ ท่าอากาศยานของประเทศไทย

ผู้เดินทางสามารถใช้เอกสาร COE ดังกล่าวในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเดิม โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ท่าอากาศยานของประเทศไทย จะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเข้ารับการกักตัว โดยพิจารณาตามมาตรการที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

SHARE