แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร Transit และ Transfer ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. มีแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำ (Transit) หรือเปลี่ยนลำ (Transfer) ตาม ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564 ดังนี้

1. อนุญาตให้มีการ Transit/Transfer เฉพาะที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เท่านั้น

2. ระยะเวลาในการ Transit/Transfer ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

3. ผู้โดยสาร Transit/Transfer จะต้องมีเอกสารประกอบการเดินทาง ดังนี้
    (1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
    (2) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งในกรณี COVID-19 ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ระหว่างการ Transit/Transfer จะไม่มีการตรวจคัดกรองและไม่มีบริการตรวจแล็บ COVID-19 ในพื้นที่ Transit/Transfer ทุกกรณี ผู้โดยสารจะไม่สามารถหาผลแล็บได้จากการ Transit/Transfer ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5. หากตรวจพบว่าผู้โดยสารมีอาการป่วย หรือมีไข้ สายการบินจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

6. ผู้โดยสาร Transit/Transfer จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากพื้นที่ Transit/Transfer ดังนั้น ผู้โดยสารควรตรวจสอบกับสายการบินเรื่องสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องว่าสามารถ Check-through ได้หรือไม่

7. ผู้โดยสารที่จะมา Transit/Transfer ควรจองบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เนื่องจากสายการบินต้องจัดส่งแผนให้แก่ กพท. ล่วงหน้า

transit and transfer guideline

SHARE