รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 5 เม.ย. 64)

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 5 เม.ย. 64)

สำหรับมาตรการการกักตัวล่าสุด 
โปรดตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

Vaccine Covid 19

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป กรณีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทางแล้ว ผู้เดินทางอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัว ลดเหลือเป็นไม่น้อยกว่า 7 วัน จาก 10 วัน โดยผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccination certificate) ซึ่งเป็นฉบับจริงหรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

รายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

vaccine update 5 apr

SHARE