รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 29 ก.ย. 64)

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (อัปเดต 29 ก.ย. 64)

ประกาศมาตรการกักตัวสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ
เมื่อเดินทางจากจีนเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่

Vaccine Covid 19

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป กรณีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทางแล้ว ผู้เดินทางอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัว ลดเหลือเป็นไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้เดินทางจะต้อง upload เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccination certificate) ซึ่งระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เมื่อสมัครขอรับเอกสาร Certificate of Entry (COE) ในระบบ

รายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก
หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนด

(สถานะวันที่ 29 ก.ย. 64)

vaccine 29 sep 21

SHARE