ที่อยู่และแผนที่

Royal Thai Embassy in Beijing
21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.

Tel: (86-10) 8531-8700
Fax: (86-10) 8531-8714

Consular Section of the Royal Thai Embassy in Beijing
21 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.

Tel. (86-10) 8531-8768
Fax. (86-10) 8531-8737
E-mail: [email protected]
Submit Application/Payment 9.00 – 11.00 hrs, Collect Passport/All inquires 14.00 – 16.00 hrs

Tourism Authority of Thailand, Beijing Office
Suite 902, Office Tower E1, Oriental Tower. No.1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District Beijing 100738 CHINA

Tel: (86-10) 8518-3526 , Fax: (86-10) 8518-3530

Thai Airways International PCL. Beijing Office
Units 303-4, Level 3 Office Tower West 3, Oriental Plaza, No.1 East Chang An Avenue Dong Cheng District,
Beijing 100738 P.R. China

Tel: (86-10) 8515-0088 , Fax: (86-10) 8515-1134
E-mail: [email protected]