ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714

 • 01-HE-Arthayudh-2019 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
  เอกอัครราชทูต
 • symbol-rev นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที
  อัครราชทูต
 • symbol-rev นางณัฏฐิรา กระแสร์สาร
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • symbol-rev นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • symbol-rev นายพีรพงษ์ กาญจนมา
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • symbol-rev นายมานพ แสงโสทร
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • symbol-rev นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค
  อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • symbol-rev นางสาวปาจรีย์ วราทร
  เลขานุการเอก
 • symbol-rev นางสาวธิราพร ไตรวชิรางกูร
  เลขานุการเอก
 • symbol-rev นางสาวธีรนาถ สุจารีกุล
  เลขานุการเอก
 • symbol-rev นายอัคคณิต คามเกตุ
  เลขานุการเอก
 • symbol-rev นางดวงกมล เตชะธเนศ
  เลขานุการโท
 • symbol-rev นางสาวมนรดา แย้มกสิกร
  เลขานุการโท
 • symbol-rev นายศุภชัย ธีระมังคลานนท์
  เลขานุการโท
 • symbol-rev นายบริภัทร ตั้งเสรีกุล
  เลขานุการโท
 • symbol-rev นายบัญชา ธิโกศรี
  เลขานุการโท
 • symbol-rev นางสาวเมทิกา ประภากรศิริ
  เลขานุการตรี
Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร/ทหารบก

โทร. 8531-8744 โทรสาร 8531-8740

 • symbol-rev พ.อ.ประทัย ฉงสกุล
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก
 • symbol-rev พ.อ.อาทิตย์ พิกุลทอง
  รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก
 • symbol-rev จ.ส.อ.มานะ พรหมมินทร์
  เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ

โทร. 8531-8747 โทรสาร 8531-8746

 • symbol-rev น.อ.กรจักร์ ยศธสาร
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
 • symbol-rev พ.จ.อ.ฉัตรกาญจน์ แก้วงาม
  เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

โทร. 8531-8749 โทรสาร 8531-8750

 • symbol-rev น.อ. ชนาวีร์ กลิ่นมาลี
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
 • symbol-rev พ.อ.อ.อนุชา จำปานาค
  เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
Group 96

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์

โทร. 8531-8776 โทรสาร 8531-8788

 • symbol-rev นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา
  อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์
 • symbol-rev นางสาวประภาพร ศรีเหรา
  อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์
 • symbol-rev นายธีระเวทย์ ด่านแก้ว
  ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์
Group 96

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร

โทร. 6532-3955 โทรสาร 6532-3950

 • symbol-rev นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว
  อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร
 • symbol-rev นางสาวจิตรานนท์ สุชาติ
  ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร
Group 96

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง

โทร. 8531-8755-757 โทรสาร 8531-8758

 • symbol-rev นางสาววันทนา ทาตาล
  อัครราชทูตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการลงทุน
Group 96

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Group 96

บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง

โทร. 8515-0088 โทรสาร 8515-1134

โทร. 6459-0011 โทรสาร 6459-0012

 • symbol-rev นายอนันต์ บุตรแก้ว
  ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมองโกเลีย
 • symbol-rev นายพงศักดิ์ แก้วสืบตระกูล
  ผู้จัดการบัญชีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • symbol-rev นายกิตติชัย วิกขัมภนะ
  นายสถานีการบินไทย
 • symbol-rev นายสุภชัย แก้วนิล
  นายช่างอากาศยานอาวุโสประจำนครปักกิ่ง
Group 96

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปักกิ่ง

โทร.8518-3526 โทรสาร 8518-3530

 • symbol-rev นางสาวภัคนันท์ วินิจฉัย
  ผู้อำนวยการ
 • symbol-rev นางสาวรัตตินันท์ จันทร์ธนะโกเศศ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Group 96

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง

โทร. 6566-9705 โทรสาร 6567-1738

 • symbol-rev นายสุพัฒน์ อำไพธนากร
  หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส
 • symbol-rev นางสาวอรดา รัชตานนท์
  เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส