รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้าราชการ/นักการทูต

โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714

 • 01-HE-Arthayudh-2019 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
  เอกอัครราชทูต
 • 02-img_mongkol นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์
  อัครราชทูต
 • 03-img-banpoth ร.ท.บรรพต อุชชิน
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • 04-img-natthira นางณัฏฐิรา กระแสร์สาร
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • 05-img-perapong นายพีรพงศ์ กาญจนมา
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • 06-Manop นายมานพ แสงโสทร
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
 • 07-Pasupha นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค
  อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์
 • 08-img_Nirat นายนิรัตน์ กาญจนรจิต
  เลขานุการเอก
 • 09-img-sukhanya นางสาวสุกัญญา พิศาลพัฒนกุล
  เลขานุการเอก
 • 11-img_emp-Kulapa นางสาวกุลภา เสือแพร
  เลขานุการเอก
 • 12-img_ratthawoot นายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล
  เลขานุการเอก
 • 13-img-metad นายเมธัส ชัยพุฒิ
  เลขานุการเอก
 • 15-img_pichayanin นางสาวพิชญานิน หวังชาลาบวร
  เลขานุการเอก
 • 16-img-pajaree นางสาวปาจรีย์ วราทร
  เลขานุการเอก
 • img-Thiraphorn นางสาวธิราพร ไตรวชิรางกูร
  เลขานุการเอก
 • 17-img-duangkamol นางดวงกมล เตชะธเนศ
  เลขานุการโท
 • img-Akkanit นายอัคคณิต คามเกตุ
  เลขานุการโท
Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร/ทหารบก

โทร. 8531-8744 โทรสาร 8531-8740

 • 18-img-atit พ.อ.อาทิตย์ ม่วงเล็ก
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก
 • 19-no-logo พ.อ.อาทิตย์ พิกุลทอง
  รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก
 • 20-img-kumpeeh จ.ส.อ.คัมภีร์ ทองดีแท้
  เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ

โทร. 8531-8747 โทรสาร 8531-8746

 • 21-img-bhanupan น.อ.ภาณุพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐ
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
 • 22-img-chatthakarn พ.จ.ท.ฉัตรกาญจน์ แก้วงาม
  เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

โทร. 8531-8749 โทรสาร 8531-8750

 • 23-img-kalituts น.อ. กาลิทัส กมุทชาติ
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
 • 24-img-atharot พ.อ.อ.อรรถรส อินทรมณี
  เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
Group 96

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์

โทร. 8531-8776 โทรสาร 8531-8788

 • 25-Chiyawan-2019 นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา
  อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์
 • 26-Prapaporn นางสาวประภาพร ศรีเหรา
  อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์
 • 27-Theerawej นายธีระเวทย์ ด่านแก้ว
  ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์
Group 96

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร

โทร. 6532-3955 โทรสาร 6532-3950

 • 28-img-adisorn นายอดิศร จันทรประภาเลิศ
  อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร
 • 29-img-emp-Sudpranee นางสาวสุดปราณี ไลออน
  ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร
Group 96

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง

โทร. 8531-8755-757 โทรสาร 8531-8758

 • 30-img_Donlaporn นางดลพร อัชววรกุล
  อัครราชทูตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการลงทุน
Group 96

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 31-img-PATCHARAWAN นางพัชรวรรณ วงษ์ไทย
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
Group 96

บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง

โทร. 8515-0088 โทรสาร 8515-1134

โทร. 6459-0011 โทรสาร 6459-0012

 • 32-img-anan-budkaew นายอนันต์ บุตรแก้ว
  ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมองโกเลีย
 • 33-img-pongsak นายพงศักดิ์ แก้วสืบตระกูล
  ผู้จัดการบัญชีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 19-no-logo นายกิตติชัย วิกขัมภนะ
  นายสถานีการบินไทย
 • 19-no-logo นายสุภชัย แก้วนิล
  นายช่างอากาศยานอาวุโสประจำนครปักกิ่ง
Group 96

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปักกิ่ง

โทร.8518-3526 โทรสาร 8518-3530

 • 36-img-anchalee-kumwong นางอัญชลี คุ้มวงษ์
  ผู้อำนวยการ
 • 37-img-rattinan-chantanakoseth นางสาวรัตตินันท์ จันทร์ธนะโกเศศ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Group 96

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง

โทร. 6566-9705 โทรสาร 6567-1738

 • 38-Supat นายสุพัฒน์ อำไพธนากร
  หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส
 • 39-Chirawat-2019 นายจิรวัฒน์ ชนะ
  เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส