ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

โทร. 8531-8700 โทรสาร 8531-8714

Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร/ทหารบก

โทร. 8531-8744 โทรสาร 8531-8740

Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ

โทร. 8531-8747 โทรสาร 8531-8746

Group 96

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

โทร. 8531-8749 โทรสาร 8531-8750

Group 96

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์

โทร. 8531-8776 โทรสาร 8531-8788

Group 96

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร

โทร. 6532-3955 โทรสาร 6532-3950

Group 96

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง

โทร. 8531-8755-757 โทรสาร 8531-8758

Group 96

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Group 96

บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง

โทร. 8515-0088 โทรสาร 8515-1134

โทร. 6459-0011 โทรสาร 6459-0012

Group 96

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปักกิ่ง

โทร.8518-3526 โทรสาร 8518-3530

Group 96

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง

โทร. 6566-9705 โทรสาร 6567-1738