รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี

พ.ศ. 2518-2522

นายสากล วรรณพฤกษ์

พ.ศ. 2522-2523

นายโกศล สินธวานนท์

พ.ศ. 2523-2525

นายอรชุน ตนะพงษ์

พ.ศ. 2525-2529

นายเตช บุนนาค

พ.ศ. 2529-2533

นายมนตรี ชาลีจันทร์

พ.ศ. 2533-2536

นายสวนิต คงศิริ

พ.ศ. 2537-2541

นายนิคม ตันเต็มทรัพย์

พ.ศ. 2541-2544

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

พ.ศ. 2544-2547

นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย

พ.ศ. 2547-2550

นายรัฐกิจ มานะทัต

พ.ศ. 2550-2553

นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา

พ.ศ. 2553-2554

นายวิบูลย์ คูสกุล

พ.ศ. 2554-2557

นายธีรกุล นิยม

พ.ศ. 2558-2559

นายพิริยะ เข็มพล

พ.ศ. 2560-2562

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร

พ.ศ. 2562-2566

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล

พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน