กิจกรรม

กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ (Shi Shengyi) รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในอนาคต

สถานกงสุลใหญ่
กิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนคนไทยในจีนรับฟังธรรมะออนไลน์ “ชาวพุทธในต่างแดน”

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนคนไทยในจีนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ “ชาวพุทธในต่างแดน” วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน) สแกน QR Code ในประกาศเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

กิจกรรม

บทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

บทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่าและชุมชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติ โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ผู้ดูแลโครงการ 

กิจกรรม

สอท. ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรม “Little Diplomat Day” ให้กับเยาวชนจีนในช่วงปิดภาคเรียน

เมื่อวันที …

กิจกรรม

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง Alternative Development

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง Alternative Development โดยรองปลัดกระทรวงฯ (นายชุตินทร คงศักดิ์) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการหลวง และบทบาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกับองค์การสหประชาชาติและกับต่างประเทศในการเสริมสร้างพลังของชุมนุม การพัฒนาทางเลือก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม

บทความ เรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

บทความโครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง(ข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules )โดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง ปทท. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง ด้วยการริเริ่มโครงการกำลังใจ และการส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเวที รปท.