การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งรุนแรงในหลายจังหวัดของ ประเทศไทย และมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานการกุศลต่างๆ จึงได้เปิดรับบริจาคเงิน

สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

ผู้สนใจสามารถบริจาคเงินไปได้ที่

บัญชีสำหรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในประเทศไทย

1. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”
เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

** เมื่อผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอให้ส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay-in) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาคที่สามารถติดต่อได้ ส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0-2282-5296
กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป “ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้”

*** กรณีสั่งจ่ายเช็ค ขอให้สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” โทรศัพท์ 0-2281-4130

2. กระทรวงการต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว
ชื่อบัญชี “รวมน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” / Donations for Thai Flood Victims
เลขที่บัญชี 111-4262999

3. สภากาชาดไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
เลขที่บัญชี 045-3-04190-6

**เมื่อผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอให้ส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay-in) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาคที่สามารถติดต่อได้ ส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0-2250-0120 ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2256-4068-9

4. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์”
เลขที่บัญชี 401-636319-9

ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า
ชื่อบัญชี “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์”
เลขที่บัญชี 046-2-44777-2

**เมื่อผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอให้ส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay-in) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาคที่สามารถติดต่อได้ ส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0-2281-1423

***หากสั่งจ่ายเช็คหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ (จ่ายปลายทาง ปณ. จิตรลดา 10303 หรือ ปณ. พลับพลาไชย 10100) โดยสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” ที่อยู่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ตู้ ปณ. 22 ปณ. พลับพลาไชย กรุงเทพฯ 10100

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ