การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นประธานในการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2 ณ อาคาร Fotile Style โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน เป็นเชฟชาวจีน จากร้านอาหารไทย อาหารเอเชีย และโรงแรมในกรุงปักกิ่ง และมณฑลใกล้เคียง โดยมีเชฟประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตเป็นผู้ฝึกสอน และเชฟชาวจีนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งจานมาถ่ายทอดเทคนิคการตกแต่งจานเพิ่มมูลค่าอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยในการสนับสนุนเครื่องปรุงสำเร็จรูป “เอื้องหลวง” ประกอบการปรุงอาหารเพื่อเป็นการส่งแสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสมาคมเชฟจีนในปักกิ่ง ในการเชิญเชฟจีนเข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการกล่าวเปิดการฝึกอบรมโดยอัครราชทูต จากนั้นเชฟทำเนียบ เอกอัครราชทูตเริ่มอธิบายการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทยที่มีรสชาติและกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งสาธิตการปรุงอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ มัสมั่นไก่ ผัดไทย ยำส้มโอ และข้าวเหนียวมะม่วง และให้เชฟผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการปรุงอาหารไทย พร้อมทั้งการชิมอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยเชฟผู้ฝึกสอนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรสชาติและวิธีการปรุงอาหารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้แทนการบินไทยได้พบกับผู้จัดจำหน่ายนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงของไทยเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์เอื้องหลวงเข้ามาจำหน่ายในจีนต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจภาพรวมของการฝึกอบรมอย่างมาก และประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาเมนูอาหารไทยของร้านให้ได้รสชาติความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ในกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 2 เป็นโครงการภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมอาหารไทยและวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารไทยให้แก่เชฟชาวจีนให้ได้ตามมาตรฐานของอาหารไทย

SHARE