การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน

ข้อแนะนำสำหรับคนไทย
ในการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 1. เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตนเอง ไม่ฝากไว้กับผู้อื่น โดยเก็บไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง คอยต่ออายุวีซ่าเมื่อวีซ่าใกล้หมดอายุลง เพื่อให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ทันทีหากจำเป็น
 2. พกเบอร์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้กับตัวตลอดเวลา
 3. พยายามเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคนไทยอย่างสม่ำเสมอ และแลกเบอร์ติดต่อกับแกนนำชุมชน (เช่น ประธานนักเรียน) เพื่อให้ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยและทันท่วงที
 4. ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร และยานพาหนะ (หากมี) ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และควรมีแผนที่ของเมืองที่พักอาศัยติดไว้ที่บ้านหรือติดตัวไว้ด้วย
 5. สำรองอาหารแห้งและอาหารกระป๋อง
 6. ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ
 7. ศึกษาแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (สอท.) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ดังแนบ)

หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินควรทำอย่างไร

 1. หากได้รับแจ้งว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินควรติดต่อ สอท. ทันที หรือแจ้งให้แกนนำคนไทยทราบ
 2. เตรียมหนังสือเดินทางและแผนที่ให้พร้อม ในระหว่างรอการประสานเพื่อนัดพบหากจำเป็นต้องขนย้ายคนไทยออกจากพื้นที่
 3. กระจายข่าวให้บุคคลที่ตนรู้จักทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเติมสำหรับแกนนำคนไทย

 1. ควรปรับปรุงทะเบียนรายชื่อและเบอร์ติดต่อของคนไทยในท้องที่อยู่เสมอ
 2. สำรวจที่ที่สามารถนัดพบได้ในกรณีที่ต้องอพยพ โดยควรเป็นที่ที่สะดวกในการเดินทาำงสำหรับคนส่วนมากในท้องที่ และควรเป็นที่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
 3. สำรวจอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้ได้เสมอ และมีเบอร์มือถือที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ สอท. ได้ตลอดเวลา

Checklist สิ่งที่ต้องนำติดตัวกรณีที่มีการอพยพ

 1. หนังสือเดินทาง
 2. เอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ พินัยกรรม หนังสือมอบอำนาจ ต้นฉบับสัญญา โฉนดที่ดิน สมุดบัญชีธนาคาร ใบปริญญาบัตร เป็นต้น
 3. เงินสดและบัตร ATM
 4. กุญแจบ้าน กุญแจรถ และกุญแจตู้เซฟ พร้อมรหัส
 5. โทรศัพท์มือถือ sim card บัตรเติมเงิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ไฟฉาย
 6. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว
 7. อาหารแห้ง ภาชนะใส่น้ำ และน้ำดื่ม
 8. ยาประจำตัว ยาสามัญประจำบ้าน
 9. แว่นตาหรือคอนแทกเลนส์หากมีปัญหาทางสายตา
 10. เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนคนไทย
 11. (หากมีลูกเล็ก) นมผง ขวดนม ผ้าอ้อมสำหรับเด็กเล็ก ของเล่น เสื้อผ้าเด็ก

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ