การให้บริการด้านการตรวจลงตราและการให้บริการแก่ประชาชนไทย ในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์

การให้บริการด้านการตรวจลงตราและการให้บริการแก่ประชาชนไทย ในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์

ตามที่นครกว่างโจวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ระหว่างวันที่ 12 -27 พฤศจิกายน 2553 และเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่ 12 -19 ธันวาคม 2553  โดยโรงแรมการ์เดนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ให้เป็นโรงแรมทางการและโรงแรมที่พักสำหรับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งเอเชีย ทำให้มีการวางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณ ทั้งในส่วนของโรงแรมและอาคารสำนักงาน ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกเช่นยามปกติ

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งข้อแนะนำในการติดต่อราชการกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้  

1. ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอได้โปรดใช้ทางเข้า-ออกด้านหลังโรงแรมการ์เดนฝั่งอาคารสำนักงานด้านถนนหัวเลอ (Hua Le Lu) โดยจะต้องผ่านการตรวจด้านรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้า (แสดงบัตรประจำตัว ตรวจสอบสัมภาระ ลงทะเบียนผู้มาเยือน และรับบัตรผ่านเข้าพื้นที่) ทั้งนี้ ขอได้โปรดติดบัตรผ่านตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่และคืนบัตรเมื่อเสร็จธุระ โดยผู้ติดต่อจะได้รับอนุญาตให้ใช้ลิฟท์ด้านอาคารสำนักงานเพื่อขึ้นไปยังชั้น 3 แล้วใช้บันไดเดิน  ลงมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร และโดยที่จะมีการปิดกั้นพื้นที่ส่วนของโรงแรมและอาคารสำนักงาน ผู้มาติดต่อจึงจะไม่ได้รับอนุญาตให้สัญจรเข้าไปในส่วนพื้นที่ของโรงแรม  

2. ขอความกรุณาผู้ที่มาขอรับบริการทุกท่านได้โปรดตรวจสอบและนำเอกสารสำหรับการยื่นขอรับการตรวจ   ลงตรา รูปถ่าย และแบบฟอร์มต่าง ๆ มาให้ครบถ้วนทั้งต้นฉบับและสำเนา เพื่อลดภาระของท่านในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่  โดยไม่จำเป็น โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการขอรับบริการในแต่ละประเภทได้   ทาง www.thaiembassy.org/guangzhou หรือที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 020 83858988

3. สำหรับประชาชนไทยที่ประสงค์ที่จะขอรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ หนังสือเดินทาง ฯลฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังคงให้บริการเป็นปกติ นอกจากนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยช่วงกว่างโจวเกมส์ 2010” เพื่อให้บริการสำหรับคนไทยที่ประสบปัญหาฉุกเฉิน อาทิ หนังสือเดินทางสูญหาย ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ โดยให้บริการคำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อกับศูนย์ฯ ได้ทางโทรศัพท์ hotline หมายเลข            86 20 8384 9927 ระหว่างเวลา 09.00 -21.00 น. และที่หมายเลข 86 134 1613 7673 หลังเวลา 21.00 น. หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทาง [email protected]

 

                                                                                            22 ตุลาคม 2553
SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ