ประกาศปิดปรับปรุงระบบ E-visa ชั่วคราว ในวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 19.00 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เวลา 01.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ E-visa ชั่วคราว ในวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 19.00 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เวลา 01.00 น.

SHARE

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ