ประกาศ ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล

ประกาศ ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล

                                                                          ประกาศ

                                                          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

                                       เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล

                          ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผูดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 อัตรา โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 19 ราย และเข้ารับการทดสอบในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 จำนวน 12 ราย

                          คณะกรรมการฯ ได้ทำการทสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้สมัครดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้บรรจุบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นลูกจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

                          1. นางสาวกฤตพร ภาสเวคิน

                          2. นางสาวเฉา เซี่ยนหัว(Cao Xianhua)

และให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้อีก 1 ราย คือ

                          1. นางสาวฉิน ฮุ่ย(Qin Hui)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

                          จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง