ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเสมียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE