ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณประชาชนจีน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตร

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณประชาชนจีน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตร

SHARE