ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การรับยื่นเอกสารประเภทวีซ่าในวันที่ 4 กันยายน 2558

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การรับยื่นเอกสารประเภทวีซ่าในวันที่ 4 กันยายน 2558

SHARE