ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (Multiple entry tourist visa-METV) อายุการใช้งาน 6 เดือน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (Multiple entry tourist visa-METV) อายุการใช้งาน 6 เดือน 

SHARE