ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
2.มีความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดี หรือผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word (Word,Excel)
4.หากมีความรู้ด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
-ผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล(ก.พ.โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและทุนอื่นๆ)และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.ประวัติส่วนตัว
3.ผลการศึกษาและใบปริญญาบัตร
4.เอกสารอื่นๆ(หากมี)
ยื่นใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน 2554
หรือที่อีเมล์ [email protected]
วิธีการคัดเลือก
-สอบข้อเขียน(การแปล) สัมภาษณ์ และทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์
วันเวลาสถานที่สอบ
1.สอบวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
2.สถานที่สอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
วันประกาศผลสอบ
-วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ติดต่อสอบถาม
โทร ( 0086)6532-1749
แฟกซ์ (0086)6532-1748

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ