ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียด)

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียด)

บริการยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารผ่านกรมการกงสุล

โดยที่ปัจจุบันมีผู้ที่กำลังศึกษาในสถานบันการศึกษาของจีนยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศจีนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จึงเปิดให้ผู้ที่         มีความประสงค์ยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยื่นคำร้องและเอกสารประกอบได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) ได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามายื่นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารผ่านกรมการกงสุล

  1. ส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารทั้งหมดมาที่ อีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น หรือโทรสอบถามที่ (010) 8531-8769
  2. ยื่นแบบฟอร์มการขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและค่าธรรมเนียม 125 หยวน) ได้ที่กองสัญชาติและ นิติกรณ์ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ (ขอให้ชำระเป็นเงินสกุลหยวนเท่านั้นเนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียม การออกเอกสารที่กรุงปักกิ่ง)
  3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการออกเอกสารขอผ่อนผันแล้วฯ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์) เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งให้ผู้ร้องมารับเอกสารได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

  1. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) สำเนา
  2. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) สำเนา
  3. หนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถานศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษและต้องมีตราประทับของสถานศึกษา) ฉบับจริง
  4. หนังสือรับรองทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ-ฉบับภาษาไทย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. / สำเนาหนังสือเดินทาง
  6. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”