มหาวิทยาลัย Dalian Marine University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาชาวไทย

มหาวิทยาลัย Dalian Marine University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาชาวไทย

Dalian Marine University

รายละเอียดทุน

1. ทุนนี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

2. ทุนนี้ครอบคลุม

– ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าใช้ห้องปฏิบัติการ ค่าฝึกงาน ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าที่พัก

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน (1,700 หยวน/เดือน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และ 2,000 หยวน/เดือน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)

– เงินอุดหนุนครั้งแรกที่เดินทางมาถึงประเทศจีน 1,500 หยวน/คน

– ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวน/คน/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. เงื่อนไขทางด้านการศึกษาและอายุของผู้สมัคร

– ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Dalian Maritime University

– ผู้สมัครควรจะมีผลการเรียนยอดเยี่ยม

3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักเรียนทุนอื่นๆอยู่

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา

คณะ

1

Traffic Information Engineering & Control

Navigation College

2

Navigation Science and Technology

3

Marine Traffic Engineering

4

Marine Engineering

Marine Engineering College

5

Power Machine and Engineering

6

Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure

7

Power System and Its Automation

8

Power Electrics and Power Drives

9

Electronic Science and Technology

Information Science and Technology College

10

Information and Communication Engineering

11

Control Theory and Control Engineering

12

Detection Technology and Automechanism

13

Pattern Recognition and Intelligent Systems

14

Computer science and Technology

15

Traffic Engineering

Transportation and Management College

16

Technology Economy and Management

17

Corporate Management*

18

International Trade

19

Industrial Economics

Transportation and Management College

20

Administration

21

Transportation Planning and Management

22

Management Science and Engineering

23

Logistics Engineering & Management*

24

Highway and Railway Engineering

Transportation Engineering and Logistics College

25

Bridge and Tunnel Engineering

26

Vehicle Operation Engineering

27

Mechatronics Engineering

28

Material Science and Engineering

29

Engineering Mechanics

30

Law Science (Maritime Law and International Trading Law)

School of Law

31

Marine Chemistry

Environmental Science and Engineering College

32

Biophysics

33

Environmental Science and Engineering

34

Philosophy of Marxism

Humanities and Social Science College

35

Theory of Marxism

36

Applied Mathematics

Department of Mathematics

37

Operational Research and Cybernetics

38

Plasma Physics

Department of Physics

39

Condensed Matter Physics

Note : The specialties marked with a “*” can be conducted in English.

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา

คณะ

1

Navigation Science and Technology*

Navigation College

2

Traffic Information Engineering & Control*

3

Marine Traffic Engineering

4

Marine Engineering*

Marine Engineering College

5

Communication and Information Systems

Information Science and Technology College

6

Computer Application

7

Control Theory and Control Engineering

8

Traffic Engineering

Transportation Engineering and Logistics College

9

Logistics Engineering & Management*

Transportation and Management College

10

Transportation Planning and Management*

11

Management Science and Engineering*

12

Highway and Railway Engineering

Transportation and Logistics College

13

Vehicle Operation Engineering*

14

International Law*

School of Law

15

Environmental Science

Environmental Science and Engineering College

16

Research on Chinese Marxism

Humanities and Social Science College

Note : The specialties marked with a “*” can be conducted in English.

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องกรอกและยื่นเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริง

1. ใบสมัครขอทุนรัฐบาลจีน (สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ https://www.csc.edu.cn)

2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด หากเอกสารเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนมาด้วย

3. ใบรับรองผลการศึกษา หากเอกสารเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนมาด้วย

4. บทความส่วนตัว ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนต้องเขียนบทความส่วนตัวเป็นภาษาจีน (ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 800 ตัวอักษร และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 1,500 ตัวอักษร) ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องเขียนบทความส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2,000 คำ เนื้อหาของบทความส่วนตัวประกอบไปด้วยประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิจัย แผนงานวิจัย จุดมุ่งหมาย และแผนการหลังจากจบการศึกษา

5. จดหมายแนะนำ ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีจดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ ส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีจดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ

6. สำเนาใบตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะเก็บใบตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติตัวจริงไว้ และส่งสำเนามาพร้อมรูปถ่ายของผู้สมัคร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติได้ที่เวบไซต์https://www.csc.edu.cn/gb/downloaddoc/2006/foreinphy.pdf) หากมีการตรวจร่างกายไม่ครบตามรายการที่กำหนด หรือไม่มีรูปผู้สมัคร หรือไม่มีตราประทับหรือลายเซ็นต์ของทางโรงพยาบาล จะไม่สามารถใช้ในการสมัครขอทุนได้ (ใบตรวจร่างกายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

7. หากผู้สมัครมีผลงานตีพิมพ์ หรือเคยได้รับรางวัลหรือทุนใดๆที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ สามารถยื่นหลักฐานเหล่านี้แนบมาได้

หมายเหตุ – เอกสารทั้งหมดจะไม่มีการส่งคืนยังผู้สมัคร

ระยะเวลาในการสมัครและประกาศผล

สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2555 โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์

1. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ International Education College (IEC) ของมหาวิทยาลัย Dalian Maritime University จากนั้น IEC จะส่งเอกสารของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. หลังจากตรวจสอบแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเอกสารกลับไปให้ IEC ในเวลาที่เหมาะสม

3. ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกผู้ได้รับทุน และจะประกาสผลอย่างเป็นทางการในเวบไซต์ของ Dalian Maritime University ประมาณกลางเดือนมิ.ย.

4. หลังจากนั้น 1 เดือน Dalian Maritime University จะส่งรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนทุนไปยังกรมการศึกษาของมณฑลเหลียวหนิงและ CSC

5. Dalian Maritime University จะส่งใบตอบรับเข้าศึกษา และแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการขอวีซ่า (JW201) ให้แก่ผู้สมัครภายในวันที่ 31 ก.ค.

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมาลงทะเบียนที่ Dalian Maritime University ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากนักศึกษาไม่มาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถานภาพนักศึกษาและสถานภาพทุนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

Room 403, International Education College, Dalian Maritime University,

Address : No.1 Linghai Road, High-tech Zone District, Dalian, PRC. 116026

โทรศัพท์ +86-411-84727317

โทรสาร +86-411-84723025

E-mail [email protected]

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง