สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ผู้แทนภาคเอกชนไทย และผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 

        โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมคัดแยกและจัดสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับจากชุมชนไทย อาทิ เสื้อผ้าใหม่/ใช้แล้วที่มีสภาพดี และอุปกรณ์กันหนาว ข้าวสาร อาหารแห้ง นมและน้ำดื่ม เพื่อจัดส่งให้กับเด็กกำพร้าหมู่บ้านเด็ก SOS (China Association of SOS Children’s Villages) ที่กรุงปักกิ่ง และพื้นที่ใกล้เคียง

SHARE

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ