สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556 ดังนี้

 1. การเลือกตั้งดังกล่าว ถือเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแยกออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิฯ จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  2.1 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  2.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ให้กับกรุงเทพฯ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง

  2.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เช่น มิได้อยู่ระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น

 3. ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ได้ 2 ทาง คือ
  (1) ที่ที่ว่าการอำเภอ หรือที่เลือกตั้ง ก่อนเลือกตั้ง 20 วัน และ
  (2) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นจะจัดส่งให้กับเจ้าบ้านในเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน

 4. อนึ่ง หากพบว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิฯ ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน

  กรณีไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิฯ ยังประเทศไทยได้

 5. หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ จะเสียสิทธิฯ ตาม พรบ. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ซึ่งจะเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองท้องถิ่น อาทิ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิฯ ได้ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิฯ โดยให้
  (1) เจ้าบ้าน หรือ
  (2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
  (3) ผู้ได้รับมอบหมาย มีหนังสือชี้แจ้งและนำไปยื่นต่อ นายอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ทั้งนี้ จะต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
28 มกราคม 2556

SHARE