สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเปิดรับสมัครตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล ตำแหน่งล่าม และตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเปิดรับสมัครตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล ตำแหน่งล่าม และตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล โดยมีค่าตอบแทน คุณสมบัติและความรับผิดชอบ ดังนี้

เงินเดือน เดือนละ 5,220 หยวน

คุณสมบัติ

1. บุคคลสัญชาติไทยหรือจีน อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาจีนในเกณฑ์ดีมาก หากรู้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้

จะเป็นประโยชน์ต่องาน

4. บุคลิกภาพดี และมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ช่วยปฏิบัติงานตรวจลงตรา นิติกรณ์ และงานการกงสุลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. แปลเอกสารจีน-ไทย หรือ ไทย-จีน หรือหากมีความรู้ภาษาอังกฤษต้องสามารถแปลเอกสารอังกฤษ-จีน หรือ จีน-อังกฤษ ได้

3. ช่วยติดต่อ ประสานงานกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานของจีนที่เกี่ยวข้อง สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลของต่างประเทศ ตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติย่อ สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายกงสุล ชั้น 15 อาคารแอลจีตะวันตก ถนนเจี้ยนกั๋วเหมินไว่ เขตเฉาหยาง หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และทำการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต https://thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/index.php ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

                                                                     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำแหน่งล่าม

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งล่าม โดยมีค่าตอบแทน คุณสมบัติและความรับผิดชอบ ดังนี้

เงินเดือน เดือนละ 6,020 หยวน

คุณสมบัติ

1. บุคคลสัญชาติไทยหรือจีน อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาจีนในเกณฑ์ดีมาก หากรู้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้จะเป็นประโยชน์ต่องาน

4. บุคลิกภาพดี และมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แปลเอกสารจีน-ไทย หรือ ไทย – จีน ทำล่าม ไทย – จีน และ จีน – ไทย

2. ช่วยติดต่อ ประสานงานกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานของจีนที่เกี่ยวข้อง สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลของต่างประเทศ ตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติย่อ สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายกงสุล ชั้น 15 อาคารแอลจีตะวันตก ถนนเจี้ยนกั๋วเหมินไว่ เขตเฉาหยาง หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และทำการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

                                                                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง โดยมีค่าตอบแทน คุณสมบัติและความรับผิดชอบ ดังนี้

เงินเดือน เดือนละ 6,140 หยวน

คุณสมบัติ

1. บุคคลสัญชาติไทยหรือจีน อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาจีนในเกณฑ์ดีมาก หากรู้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้จะเป็นประโยชน์ต่องาน

4. มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของจีน นโยบายการต่างประเทศจีน และสถานะความสัมพันธ์กับต่างประเทศของจีน

5. บุคลิกภาพดี และมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แปลเอกสารจีน-ไทย หรือ ไทย – จีน หรือหากมีความรู้ภาษาอังกฤษต้องสามารถแปลเอกสารอังกฤษ-จีน หรือ จีน-อังกฤษ ได้

2. เขียนบทความรายงานพัฒนาการในด้านต่างๆ ของจีน พร้อมบทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบต่อไทย

3. ช่วยติดต่อ ประสานงานกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานของจีนที่เกี่ยวข้อง สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลของต่างประเทศ ตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติย่อ สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายกงสุล ชั้น 15 อาคารแอลจีตะวันตก ถนนเจี้ยนกั๋วเหมินไว่ เขตเฉาหยาง หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และทำการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

                                                                         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ใบสมัครงาน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

นามสกุล / แซ่

วัน/เดือน/ปีเกิดที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้าน

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

รูปถ่าย

2. ข้อมูลด้านการศึกษา

ระดับ

มัธยมปลาย

โรงเรียน …………… ………………………. ………………………. เกรดเฉลี่ย………….

โรงเรียน……………. ………………………. ………………………. เกรดเฉลี่ย………….

ระดับ

อุดมศึกษา

ตรี/โท/เอก

หรือเทียบเท่า

ระดับ …………… มหาวิทยาลัย ………………………. ……….. เกรดเฉลี่ย………….

ระดับ …………… มหาวิทยาลัย ………………………. ……….. เกรดเฉลี่ย………….

ระดับ …………… มหาวิทยาลัย ………………………. ……….. เกรดเฉลี่ย………….

3. ความสามารถด้านภาษา (ดีมาก – เป็นล่าม ดี – เขียนหนังสือตอบโต้ ดีพอใช้ – ใช้ในชีวิตประจำวัน)

ภาษาไทย ( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) ดีพอใช้ ( ) ธรรมดา

ภาษาจีน ( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) ดีพอใช้ ( ) ธรรมดา

ภาษาอังกฤษ ( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) ดีพอใช้ ( ) ธรรมดา

4. ประสบการณ์การทำงาน

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………

5. ตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร (กรุณาทำเครื่องหมายกากบาท (×) )

เสมียน ( ) ล่าม ( ) ผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง ( )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

                                                                (……………………….)

                                     นาย/นางสาว/นาง ……………………….

                                                    วันที่     เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

SHARE

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ