สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่น

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่น

ตามที่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล ล่าม และผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง โดยแจ้งว่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และต่อมา ได้ประกาศทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

1.1 จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้สมัครตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล (2) ผู้สมัครตำแหน่งล่าม (3) ผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง และ (4) ผู้สมัครที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งที่สมัคร (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

1.2 ขอให้ผู้สมัครที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งที่สมัคร แจ้งว่า ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด (เสมียนฝ่ายกงสุล ล่าม หรือผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง) ภายในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556

2. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก

วันสอบ: วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุลเท่านั้น)

หรือ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งล่าม หรือผู้ช่วยดำเนินการฝ่าย

การเมืองเท่านั้น)

เวลา: 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 18.00 น.

สถานที่: ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

40 Guanghua Road, Beijing 100600

บุคคลติดต่อ: 1) Ms. Chen Meiyun โทร: (010) 6532 – 1749 ต่อ 115

                       2) Ms. Qin Hui โทร: (010) 6532 – 1749 ต่อ 128

เวลา

กำหนดการ

รายละเอียด

9.30 น.

ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.

สอบข้อเขียน

– แปลบทความภาษาจีนเป็นไทย หรืออังกฤษ และแปลภาษาไทยหรืออังกฤษ เป็นจีน

– เขียนเอกสารติดต่อประสานงานเป็นภาษาจีนหรือไทย

– เขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาจีนหรือไทย

* อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*

12.00 – 14.00 น.

พักกลางวัน

14.00 – 18.00 น.

สอบสัมภาษณ์

– สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล คนละประมาณ 10 นาที โดยใช้ภาษาไทย จีน และ/หรืออังกฤษ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน

หมายเหตุ: 1) ขอให้ผู้สมัครเดินทางมาถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เวลา 9.30 น. เพื่อลงทะเบียน

2) การสอบสัมภาษณ์จะเรียงตามหมายเลขของผู้สมัครตอนที่มาลงทะเบียนก่อนสอบในช่วงเช้า

3. การประกาศผล และเริ่มทำงาน

3.1 ประมาณวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์

3.2 อาจจำเป็นต้องให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อพบผู้บังคับบัญชา หรือคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2556

3.3 เริ่มทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556

* * * * *

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล

(วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556)

1. น.ส. Mo Li สัญชาติ จีน

2. นายพรชัย บุญครอง สัญชาติ ไทย

3. น.ส. Zhang Wenlan สัญชาติ จีน

4. น.ส. Liu yi สัญชาติ จีน

5. น.ส. Li Zhihang สัญชาติ จีน

6. น.ส. Wang Wenna สัญชาติ จีน

7. น.ส. Huang Lirong สัญชาติ จีน

8. น.ส. Xu Huilin สัญชาติ จีน

9. น.ส. Zhang Fan สัญชาติ จีน

10. น.ส. จารุวรรณ แก้วมา สัญชาติ ไทย

11. น.ส. Zhang Xiaolin สัญชาติ จีน

12. น.ส. Chen li สัญชาติ จีน

13. นาย Wang dong สัญชาติ จีน

14. น.ส. Hu Peinan สัญชาติ จีน

15. น.ส. Yang Qing สัญชาติ จีน

16. น.ส. Jin Xiaoli สัญชาติ จีน

17. น.ส. Fu Rao สัญชาติ จีน

18. น.ส. Nong Xiaofeng สัญชาติ จีน

19. น.ส. Tian Zhiyun สัญชาติ จีน

20. น.ส. Liang Xia สัญชาติ จีน

21. น.ส. Zhou Ting สัญชาติ จีน

22. น.ส. ฐิติพร วีรศิริกุล สัญชาติ ไทย

23. น.ส. ชวกร ธาราระบือ สัญชาติ ไทย

24. Miss Natsnicha Phaiboonphalayoi สัญชาติ ไทย

25. น.ส. วราภรณ์ ฉัตรชัยเดช สัญชาติ ไทย

26. น.ส. Chen Si สัญชาติ จีน

27. น.ส. Gao Zengjia สัญชาติ จีน

28. น.ส. Huang Siya สัญชาติ จีน

29. น.ส. Guo Yuechao สัญชาติ จีน

30. น.ส. Lu Ye สัญชาติ จีน

31. น.ส. ทิฆัมพร เกริกไกรกุล สัญชาติ ไทย

32. น.ส. Zhao Chen สัญชาติ จีน

33. น.ส. พชรพรรณ เกษมศรี ณ อยุธยา สัญชาติ ไทย

34. น.ส. Wang Lina สัญชาติ จีน

35. น.ส. Luo Ying สัญชาติ จีน

รวม 35 ราย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งล่าม

(วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556)

1. น.ส. Qin Yuanfen สัญชาติ จีน

2. น.ส. Dou Yinping สัญชาติ จีน

3. นาย Pan Yongsheng สัญชาติ จีน

4. นาย Kijthipong Arayapoonpong สัญชาติ ไทย

5. น.ส. เก็จวิรัล ตัง้สิริวัสส์ สัญชาติ ไทย

6. น.ส. Wang Le สัญชาติ จีน

7. น.ส. จิราภา แซ่ผ่าน สัญชาติ ไทย

8. น.ส. จิรนันท์ อมรประดิษฐ์กุล สัญชาติ ไทย

9. นาย Huang Hailin สัญชาติ จีน

10. น.ส. Yang Weiying สัญชาติ จีน

11. น.ส. ภัชราภา จันทเพ็ชร์ สัญชาติ ไทย

12. น.ส. นริศรา เจนศร สัญชาติ ไทย

13. นาย Li Hongyi สัญชาติ จีน

14. น.ส. ศุภลักษณ์ ศรีสถิตกาญจน์ สัญชาติ ไทย

15. น.ส. ทิพย์วรรณ สิทธิสมภพ สัญชาติ ไทย

16. นาย Xu Haifeng สัญชาติ จีน

17. น.ส. Liang Ya สัญชาติ จีน

18. น.ส. Zhang Yawen สัญชาติ จีน

19. น.ส. Zhao Yinchuan สัญชาติ จีน

20. น.ส. Zheng Yi สัญชาติ จีน

21. น.ส. Liang Ji สัญชาติ จีน

22. น.ส. Liu Yanxi สัญชาติ จีน

23. น.ส. Li Juan สัญชาติ จีน

24. น.ส. Zhou Juexing สัญชาติ จีน

25. น.ส. วิภาพร เทพวงศ์ สัญชาติ ไทย

26. นายศิรศักดิ์ หมื่นแสง สัญชาติ ไทย

รวม 26 ราย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง

(วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556)

1. น.ส. ทวินันท์ บุญยพันธุ์วรรณะ สัญชาติ ไทย

2. น.ส. Huang Jiamin สัญชาติ จีน

3. นาย Wei Chengzhi สัญชาติ จีน

4 น.ส. ปณิตา จงอนุภาพกุล สัญชาติ ไทย

5. น.ส. กิมิฑา สิทธิคงศักดิ์ สัญชาติ ไทย

6. นาย Wang Jiabang สัญชาติ จีน

7. นาย Yue Yong สัญชาติ จีน

8. น.ส. Fan Lijuan สัญชาติ จีน

9. น.ส. Dai Di สัญชาติ จีน

10. น.ส. Li Yiqi สัญชาติ จีน

11. น.ส. Zhao Ying สัญชาติ จีน

12. น.ส. Wei Qilei สัญชาติ จีน

รวม 12 ราย 

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกที่ไม่ระบุตำแหน่งที่สมัคร

 (แจ้งตำแหน่งที่จะสอบ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556)

1. น.ส. Chen Gefeng สัญชาติ จีน

2. น.ส. Luo Kaiting สัญชาติ จีน

3. น.ส. Jiang Hui สัญชาติ จีน

4. น.ส. Feng Qi สัญชาติ จีน

5. น.ส. Chen Yiling สัญชาติ จีน

6. น.ส. Jiang Xiaoyan สัญชาติ จีน

7. นายธนาพงศ์ โอมพรนุวัฒน์ สัญชาติ ไทย

8. น.ส. Lin Yingxiao สัญชาติ จีน

9. น.ส. Suthinee Jaturonrusami สัญชาติ ไทย

10. นาย Tu Chuangjiang สัญชาติ จีน

11. น.ส. Yang Liyan สัญชาติ จีน

รวม 11 ราย

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

SHARE