สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่น

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

           ตามที่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล ล่าม และผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง และต่อมา ได้ทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2556 นั้น

           สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

1. น.ส. Zhang Yawen

2. น.ส. Li Yiqi

3. น.ส. Zhang Fan

    4. น.ส. สุทธินี จาตุรนต์รัศมี

           ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานตัว โดยมีกำหนดเริ่มวันทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 และมีระยะเวลาการทดลองงาน 30-60 วัน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข 010-65321749 ext. 128

                                              ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                                               สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE