สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และรับรองเอกสารอื่นๆ สามารถติดต่อ/ยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลขที่ 40 ถ. Guanghua เขต Chaoyang หรือโทรนัดหมายได้ที่ 010-6532 1749 ต่อ 126 ตลอดเวลาราชการ

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง