สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และรับรองเอกสารอื่นๆ สามารถติดต่อ/ยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลขที่ 40 ถ. Guanghua เขต Chaoyang หรือโทรนัดหมายได้ที่ 010-6532 1749 ต่อ 126 ตลอดเวลาราชการ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ