สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศ

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และรับรองเอกสารอื่นๆ สามารถติดต่อ/ยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลขที่ 40 ถ. Guanghua เขต Chaoyang หรือโทรนัดหมายได้ที่ 010-6532 1749 ต่อ 126 ตลอดเวลาราชการ

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ