สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และวันที่ 4 ธันวาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และวันที่ 4 ธันวาคม 2560

งานวันชาติในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 (สาหรับชุมชนไทย)

นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานวันชาติซึ่งจัดขึ้นสาหรับคนไทย ในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 10.45 – 13.30 น. ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ สานักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเอกอัครราชทูตฯ ถวายความเคารพและจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีซึ่งเป็นวาระสาคัญของชาติ 3 ประการ ได้แก่ (1)วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2)วันชาติ และ (3)วันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ นาผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมา ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารและขนมไทยกว่า 10 ชนิด จากสานักงานทีมประเทศไทย

งานวันชาติในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (สาหรับแขกชาวต่างชาติ)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงานวันชาติซึ่งจัดขึ้นสาหรับคณะทูต และผู้แทนระดับสูงจากส่วน ราชการจีน ตลอดจนสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ โรงแรม JW Marriott โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ประกอบด้วย แขกเกียรติยศ ได้แก่ นายข่ง สวนโย่ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และอุปทูต อินโดนีเซีย คณะทูต ตลอดจนผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีน มิตรประเทศไทยและสื่อมวลชนจีน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวสุนทรพจน์ว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวาระสาคัญของชาติ 3 ประการ ได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันดินโลกของสหประชาชาติเพื่อยกย่องพระวิริยะอุตสาหะด้านการพัฒนาดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ไทยได้นาเสนอหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของพระองค์เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมของ UNCTAD และ G77

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นามาซึ่งความปลามปลื้มโสมนัสของพสกนิกรไทย ทรงมีความสาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย – จีน โดยครั้งยังทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดาเนินเยือนจีน 3 ครั้ง ได้แก่ เมื่อปี 2530 2535 และ 2541 รวมทั้งได้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาง เก่าลี่ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – จีน ซึ่งมีความแน่นแฟ้นในทุกระดับ และทุกด้านทั้งมิติการเมืองความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมและประชาชน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวน แขกผู้มีเกียรติร่วมกันดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน และบรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมีและเพลงชาติจีนตามลาดับ

ผู้เข้าร่วมงานต่างชื่นชมการจัดกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจในต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การออกร้านอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ไทยกว่า 20 ร้าน การแสดงนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการจัดแสดงผลไม้แกะสลักและสาธิตการแกะสลักผลไม้ สร้างความสนุนสนานและบรรยากาศความเป็นไทยภายในงานได้อย่างดียิ่ง

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”