อธิบดีกรมการกงสุลและรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมาราชการ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานกงสุลและงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายจีน

อธิบดีกรมการกงสุลและรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมาราชการ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานกงสุลและงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายจีน

        เมื่อวันที่ 22 และ 23 มกราคม 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วย พล.ต.ต. ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เดินทางมาราชการ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานกงสุลและงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายจีน 

        ในการพบกับนางอู๋ สี่ (Wu Xi) อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจีน ทั้งสองฝ่าย

        ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการกงสุล เช่น ความร่วมมือด้านการตรวจลงตราและการตรวจคนเข้าเมือง การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือในการคัดกรองผู้เดินทาง ความร่วมมือในการปราบปรามอาชาญกรรมการพนันข้ามพรมแดนและการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม  ตลอดจนความร่วมมือด้านการช่วยเหลือและอพยพคนชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน

         ในการพบกับนายหู เสี่ยวหมิง (Hu Xiaoming) อธิบดีกรมความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจีน (National Immigration Administration) ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริม

         ความร่วมมือในการคัดกรองการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง การจัดตั้งช่องทางติดต่อตรงระหว่างสองหน่วยงาน การกำหนดผู้ประสานงาน และการเตรียมจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคนไทยในการเดินทางเข้า-ออก จีน

         ในโอกาสนี้ คณะยังได้เข้าพบหารือข้อราชการกับนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูต เกี่ยวกับ

         การเตรียมการสำหรับการมีผลใช้บังคับของความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราไทย-จีน ซึ่งอยู่ระหว่างรอการลงนาม และการให้บริการงานด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกทั้งได้เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

SHARE

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ